Politică de confidențialitate

S.C. Axiotas S.R.L., CIF RO9505520, J33/321/1997 respectă confidențialitatea propriilor Clienți și vizitatori și se obligă să protejeze datele și informațiile personale ale acestora. Prezenta Politică de Confidențialitate („Politica”) are în vedere website-ul www.axiotas.ro (denumite în mod colectiv „Website”).

Declarăm că nu colectăm nici un fel de date, informații personale identificabile în momentul vizitării Website-ului, cu excepția situațiilor în care dumneavoastră consimțiți să ni le furnizați sau în cazurile expres prevăzute de prezenta Politică.

Prezentele declarații descriu principiile noastre generale în ceea ce privește prelucrarea datelor personale aparținând clienților Website-ului (considerați a fi cumpărători ai oricărora dintre serviciile disponibile pe Website) precum și cele aparținând vizitatorilor Website-ului. Vrem să ne asigurăm că înțelegeți modalitățile în care vom folosi sau nu informațiile pe care ni le încredințați. Pentru a înțelege propriile dumneavoastră drepturi, vă sfătuim să citiți prezenta Politică.

In ceea ce privește vizitatorii, S.C. Axiotas S.R.L. a structurat Website-ul astfel încât, să poată fi vizitat fără să fie nevoie de identificarea sau dezvăluirea niciunei informații personale. Informațiile de bază colectate sunt folosite pentru analiza traficului, îmbunătățirea conținutului Website-ului și a percepției publice vizavi de acesta.

I. Informațiile prelucrate și scopul colectării datelor personale

Pe perioada vizitării Website-ului, propriul server colectează informații de bază care includ adresa IP, timpul și durata accesării site-ului și paginile vizualizate, nici una dintre aceste date de trafic nereprezentând informații identificabile, cu excepția cazului când acestea sunt necesare preveniri unei fraude sau al unui abuz asupra sistemului informatic.

Folosim cookie-uri?

Da. Cookie-urile îmbunătățesc accesul la site-ul nostru și identifică vizitarea repetată. Mai mult decât atât, cookie-urile noastre sporesc experiența unui utilizator prin urmărirea și direcționarea în funcție de interesele lui/ei. Această utilizare de cookie-uri, cu toate acestea, nu este în nici un fel legată de orice informație personală de identificare de pe site-ul nostru.

Prin completarea formularului de contact de pe site-ul www.axiotas.ro, va exprimați acordul expres si neechivoc ca datele furnizate de Dvs. in mod liber, conștient si informat sa fie prelucrate de către S.C. Axiotas S.R.L. Prin completarea formularului, Dvs. aveți obligația sa furnizați informații adevărate, corecte, si actuale despre dumneavoastră, așa cum sunt acestea specificate in formularul de contact.

Conform cerințelor Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. Axiotas S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care vă aparțin.

Scopul colectării datelor este: marketing-ul și publicitatea serviciilor S.C. Axiotas S.R.L. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C. Axiotas S.R.L., nefiind comunicate niciunei terțe persoane, cu excepția cazului în care acestea sunt solicitate de autorități publice pentru prevenirea, cercetarea și reprimarea infracțiunilor, autorități în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

II. Care sunt drepturile dvs. cu privire la datele personale

Potrivit Legii nr.677/2001, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces la date, de intervenție asupra acestora, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

A) Dreptul de acces la date

Prin exercitarea acestui drept, veți avea posibilitatea obținerii în mod gratuit de la S.C. Axiotas S.R.L. a confirmării faptului că datele dvs. personale sunt sau nu sunt prelucrate de S.C. Axiotas S.R.L. Cererea dvs. va fi transmisă fără vreo justificare anume, trebuind însă precizată adresa fizică sau de poștă electronică unde veți dori a vă fi comunicate informațiile solicitate.

B) Dreptul de intervenție asupra datelor

Dreptul de intervenție asupra datelor poate fi exercitat în cazul în care constatați sau sunt motive întemeiate să considerați că datele dvs. personale au fost prelucrate de către S.C. Axiotas S.R.L. cu neîndeplinirea obligațiilor transcrise în Legea nr.677/2001, cu modificările și completările ulterioare, și care incumbă în acest sens operatorilor.

Pentru a fi întrunire cerințele Legii nr.677/2001, operațiunea de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal trebuie să întrunească următoarele cerințe:

1. să fie efectuată cu bună-credință, în considerarea scopului declarat și a dispozițiilor legale în vigoare;

2. să fie realizată doar în baza consimțământului anterior dat de către persoanele a căror date sunt prelucrate;

3. să privească date colectate în scopuri determinate, explicite și legitime;

4. să fie realizată exclusiv asupra unor date adecvate, pertinente, exacte și actualizate;

5. să privească date stocate într-o formă care să permit identificarea persoanelor vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care sunt colectate și ulterior prelucrate;

În cazul neconformării S.C. Axiotas S.R.L. cu oricare dintre obligațiile prevăzute de Legea nr.677/2001, cu modificările și completările ulterioare, veți avea dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legea menționată.

C) Dreptul de opoziție

Sunteți proprietar de drept al tuturor datelor care vă privesc și ajută la identificarea dvs. și în această calitate aveți dreptul de a vă opune, din motive întemeiate și legitime, ca datele care vă vizează să facă obiectul vreunei prelucrări. Cu toate acestea, vă amintim că, furnizarea incompletă sau necorespunzătoare a datelor personale ce vă aparțin ori retragerea încuviințării prelucrării acestora de către S.C. Axiotas S.R.L., va face imposibilă furnizarea către dvs. a serviciilor S.C. Axiotas S.R.L.

Veți avea însă dreptul de a vă opune, solicitând în mod gratuit și fără vre-o justificare, ca datele dvs. personale să fie prelucrate în scop de marketing direct. In această situație, exercitarea dreptului dvs. De opoziție nu va avea nicio repercusiune asupra furnizării serviciilor S.C. Axiotas S.R.L., singurul inconvenient fiind acela de a nu afla în timp util de noile produse oferite sau de existența promoțiilor disponibile pe Website.

D) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Orice persoană are dreptul solicita și de a obține:

1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competentă profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;

2. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la paragraful anterior.

E) Dreptul de a vă adresa justiției și către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Încălcarea de către S.C. Axiotas S.R.L. a oricărora dintre drepturile dvs. cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, vă dă dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în scopul apărării drepturilor garantate prin Legea nr.677/2001. În cazul în care, ca urmare a neconformării cu prevederile Legii nr.677/2001, veți suferi un prejudiciu, veți avea posibilitatea de a vă adresa instanțelor judecătorești din raza teritorială în care aveți domiciliul în vederea remedierii pagubei astfel produse.

Oricare dintre solicitările dvs. cu privire la exercitarea vreunuia dintre drepturile menționate mai sus, va primi răspuns din partea S.C. Axiotas S.R.L. în maxim 15 zile de la primirea unei cereri scrise, datate și semnate transmisă de către dvs. la adresa de contact S.C. Axiotas S.R.L.

III. În ce mod vom folosi informațiile

S.C. Axiotas S.R.L nu oferă, vinde și nu furnizează niciunei terțe persoane vreuna dintre datele personale furnizate de către dvs. pe parcursul vizitelor Website-ului. Vom folosi datele de contact furnizate de dvs. cu scopul exclusiv al furnizării serviciului către dvs.

Vom dezvălui, de asemenea, astfel de informații, date personale, oricăror organisme abilitate, în concordanță cu legile aplicabile și tratatele internaționale la care România este parte, în măsura în care există o obligație de furnizare a acestora.